OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Jsem správcem i zpracovatelem osobních údajů

Jsem Veronika Novotná, IČ: 09038736, se sídlem: Platónova 3275/2, 143 00. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

V případě zakázek od zaměstnavatelů, personálních agentur a agentur práce vystupuji také i jako zpracovatel, a to na základě smlouvy se správcem. Zohledňuji povahu zpracování údajů uchazečů tak, aby zpracování dat splňovalo požadavky GDPR, a abych zajistila ochranu práv uchazečů.

II. Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail: veronika@cv-cko.cz 

III.  Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 1. budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 2. plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 3. umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

IV. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 1. Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa bydliště, kontakt (telefonní číslo, email) v případě nákupu jako podnikatel nebo firma také IČ a DIČ, číslo účtu, popř. telefon nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy

Pokud jste uchazeč o práci či máte zájem o kariérní poradenství využívám data, která dobrovolně uvádíte ve svém životopise, abych vám pomohla s vytvořením motivačního dopisu nebo životopisu na míru, případně poskytla osobní konzultaci/kariérní poradenství nebo pohovor na zkoušku.

 1. Vedení účetnictví 

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 1. Marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. 

V obou případech můžete tento souhlas odvolat napsáním požadavku na email: veronika@cv-cko.cz

 1. Reference

Pouze na základě vašeho souhlasu mohu použít písemné reference na svých FB stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak

V. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byla moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:

 • Zabezpečeným přístupem do mého počítače (zabezpečeno heslem)
 • Zabezpečeným přístupem do mého telefonu (zabezpečeno heslem)
 • Zabezpečeným přístupem do mých e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem)
 • Zabezpečeným přístupem do aplikací na e-mailovou rozesílku (zabezpečeno jménem a heslem)
 • Zabezpečeným přístupem do fakturačních systémů (zabezpečeno jménem a heslem)
 • Bezpečně uzamčenou kanceláří (zabezpečeno uzamykatelnými dveřmi)

VI. Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

Facebook

Google

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací či, podílejí na chodu mého podnikání (účetní).

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností. Ujišťuji vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. 

Vaše údaje nebudu předávat do třetích zemí. Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.  Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

VII. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: veronika@cv-cko.cz

 1. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 2. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
 3. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 4. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. 
 5. Právo na přenositelnost
 6. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.
 7. Právo na výmaz (být zapomenut)
 8. Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.
 9. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.
 10. Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
  Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.
 11. Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
  E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.
 12. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

VIII. Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že mí zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, která byla v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Veronika Novotná se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

Vaše osobní data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.